Sudska praksa

Najčešće greške kod pretraživanja baze sudskih odluka

17/10/2016

S obzirom na inovativni pristup koji tražilica sudska-praksa.hr koristi pri pretraživanju prvostupanjske i drugostupanjske sudske prakse, često se događa da korisnici rade greške pri pretraživanju iste. Glavni razlog tomu je da korisnici pokušavaju pretražiti sudsku praksu na način kako su to činili na ranije dostupnim izvorima sudske prakse, a koji rade na drugačije postavljenim parametrima pretraživanja. Ovdje ćemo prikazati najčešće primijećene greške u pretraživanju sudske prakse te savjete kako ih izbjeći.

1. Neodvajanje pojmova za pretragu

Tražilica sudska-praksa.hr funkcionira po principu “ključnih riječi”. Korisnik upisuje pojmove za koje očekuje da se spominju unutar sudske odluke. Pojam može biti jedna riječ ili sintagma. Svaki pojam odvaja se enterom. Svaki pojam koji je sastavljen od više riječi pretražuje se kao cjelina, u smislu da riječi od kojih je pojam sastavljen u tekstu odluke moraju biti jedna blizu druge, pri čemu se pojedine riječi unutar sintagme mogu pojaviti u nekom drugom padežnom obliku.

Problem međutim nastaje kada korisnik želi pretražiti više pojmova, ali ih ne odvoji enterom već ih navede sve skupa kako je prikazano u primjeru niže.

Primjer pogrešne pretrage: bračna stečevina doprinos zakon o braku i porodičnim odnosima

Primjer ispravne pretrage: bračna stečevina, doprinos, zakon o braku i porodičnim odnosima

U primjeru pogrešne pretrage, korisnik je umjesto tri pojma za pretragu, tražilici zadao jedan pojam i time joj dao zadatak da mu nađe sve odluke u kojima se spominje taj pojam u zadanom redoslijedu (poredak riječi, sve riječi trebaju biti u blizini jedna drugoj). Budući da se radi o riječima koje smisleno nisu povezane, za očekivati je da ih niti jedna sudska odluka neće sadržavati u ovakvom obliku, stoga u ovom slučaju nema nikakvih rezultata pretraživanja. Međutim, odvoje li se pojmovi enterom, tražilica će tražiti sve sudske odluke u kojima se pojavljuju sva tri pojma, bez obzira na razmještaj tih pojmova unutar sudske odluke, ili njihov padežni oblik. U slučaju ispravne pretrage, rezultat će biti preko 200 pronađenih odluka sa svih sudova u Republici Hrvatskoj.

2. Pretraživanje istoznačnica/sličnoznačnica u sklopu iste pretrage

Čest je slučaj da se ista situacija u sudskoj odluci može formulirati na različite načine. Kako bi iscrpili sve pojmove koji su istoznačni ili sličnoznačni te se kao takvi mogu pojaviti u odluci, korisnici ih upisuju kao zasebne pojmove unutar iste pretrage.

Primjer pogrešne pretrage: ostavka člana uprave u nevrijeme, ostavka u nevrijeme, otkaz u nevrijeme, otkaz člana uprave u nevrijeme

Primjer ispravne pretrage br. 1: ostavka člana uprave u nevrijeme

Primjer ispravne pretrage br. 2: ostavka u nevrijeme

Primjer ispravne pretrage br. 3: otkaz u nevrijeme

Primjer ispravne pretrage br. 4: otkaz člana uprave u nevrijeme

Primjer ispravne pretrage br. 5: otkaz, nevrijeme

U primjeru pogrešne pretrage, korisnik navodi sve pojmove pod kojima bi se situacija od interesa mogla formulirati u sudskoj odluci. Međutim, mala je šansa da će se sve ove formulacije naći u jednoj sudskoj odluci, a tražilica ne radi tako da traži odluke u kojima se nalazi bilo koji od navedenih pojmova, već isključivo traži odluke koje sadrže sve pojmovima koji su navedeni u pretrazi. Stoga, trebalo bi napraviti četiri odvojene pretrage s četiri slične sintagme. Ako se i u tom slučaju ne pronađe dovoljno odluka, preporuka je dalje razdvojiti traženi pojam na manje pojmove, kao u primjeru “ispravne pretrage br. 5”, koji daje najviše rezultata (22 odluke), koji se onda mogu filtrirati dodatnim pojmovima po potrebi (član uprave i sl.).

Uz opisanu grešku, nerijetko se događa da korisnici pretražuju odluku s jednim pojmom pretrage, te ne naprave dodatnu pretragu sa sinonimom traženog pojma (u slučajevima gdje je to primjenjivo). Tako je recimo u gornjem primjeru broj pronađenih rezultata za zadanu pretragu “ostavka, nevrijeme” dva, dok je broj rezultata za pretragu “otkaz, nevrijeme” dvadeset i dva. Budući da se radi o pojmovima koji se u ovom slučaju mogu koristiti kao istoznačnice, naš je savjet napraviti dvije pretrage kako bi se iscrpile obje mogućnosti pojavljivanja pojma od interesa.

3. Krivo upisani pojmovi za pretragu

Koliko god da je banalna greška, pokazuje se da je čest slučaj da korisnici krivo upišu traženi pojam. Tako umjesto da pretražuju pojam “odricanje od naknade štete”, pretražuju “oricanje od naknade štete“. Nažalost, tražilica ne prepoznaje spelling grešku, no istu nažalost često ne zapaze niti korisnici pa ju nemaju priliku ispraviti i naći ono što traže. Jedini savjet koji imamo za ovakve slučajeve jest – oprezno tipkati 🙂

Novi alati i načini pretraživanja otvaraju mogućnosti bržeg i efikasnijeg pronalaska traženih odluka, ali uvijek sa sobom nose i zahtjev prilagodbe na novi način rada. Svim novim korisnicima savjetujemo da pogledaju video s uputama za pretraživanje sudske prakse. Pokazalo se da korisnici koji redovno koriste tražilicu, već nakon par dana korištenja nalaze inovativne načine postavljanja svojih pretraga postižući tako brz pronalazak relevantnih sudskih odluka.

Postanite korisnik tražilice sudska-praksa.hr
Otvori račun

Javite nam se ako imate dodatnih pitanja

Povratak na naslovnicu